Czym jest Tora?

 

2222.jpg 

Tora składa się z dwóch części: Prawa Spisanego i Prawa Ustnego. Spisana część Tory to Pięć Ksiąg Mojżeszowych, Księgi Prorockie i Pisma – razem tworzą one Tanach, czyli Biblię hebrajską. Razem z Prawem Spisanym na Synaju otrzymaliśmy również Prawo Ustne, wyjaśniające i uzupełniające Prawo Spisane. Ustna część Tory była przez wiele pokoleń przekazywana ustnie, aż w końcu została spisana w formie Miszny i Gemary, czyli Talmudu, oraz Midraszy.
Samo słowo „Tora” oznacza po hebrajsku „instrukcję”, „przewodnik”. Tora jest dla nas przewodnikiem życiowym poprzez zawarte w niej 613 przykazań - „micwot”. Słowo „micwa” oznacza zarówno „przykazanie” jak i „związek”. Poprzez studiowanie Tory i wypełnianie zawartych w niej przykazań łączymy się z Najwyższym. Celem Boskiego stworzenia świata było właśnie wypełnianie przez Naród Żydowski przykazań – uświęcanie i napełnianie duchową świętością całego stworzenia.
W czasie święta Szawuot Naród Żydowski usłyszał od Boga Dziesięcioro Przykazań. Następnego dnia Mojżesz udał się samotnie na górę Synaj, gdzie otrzymał pozostałą część Tory – zarówno Spisaną jak i Ustną – któą następnie przekazał całemu żydowskiemu narodowi.